Contactpersonen

Omtinkers Hemrik.
Andryssingel
Els Postema 8409 JD Andryssingel 11
0516-481348
E.Postema@telfort.nl
Binnenwei 1 (Vanaf Lippenh. t/m kom dorp)
Jessie Knol 8409 JH Binnenwei 37
0516-471692
rudi.jessie@gmail.com
Binnenwei 2 (Vanaf kom dorp tot Sparjeburd)
Janke Wagenaar 8409 JL Binnenwei 54
0516-471515
durkenjanke@ziggo.nl
Bûtewei
Annelies Semplonius 8409 JN Bûtewei 53
06-13737660
semplonius.hemrik@kpnplanet.nl
Ds. De Boerwei
Gerard en Ans Zondervan 8409 JT Ds. de Boerwei 13
0516-471906
agee@home.nl
Comp.feart 1 / Tj. Harkeswei 1 (Vanaf richting Lippenh. tot brug Berchleane)
Fokke en Sietske Stoker 8409 CM Tj. Harkeswei 49
0516-471323
fokke.stoker@hetnet.nl
Comp. Feart 2 / Tj. Harkeswei 2 (Vanaf brug B’leane tot brug Betondyk)
Korrie de Jong 8409 CS Comp.feart 43
0516-471282
wdejong001@planet.nl
Comp.feart 3 / Tj. Harkeswei 3 (Vanaf brug Betondyk richting W’woude) Slûsleantsje/Evertswyk
Hinke Taekema 9241 HL Tj. Harkeswei 77
0516-471597
hinjan_2@hotmail.com
Engbert Pierswei
Gerda Fenstra 8409 JW Engbert Pierswei 7
0516-471587
johannafenstra@gmail.com
Honk
Geertruida Poelstra 8409 CJ ’t Honk 11
0516-471113
Ikesingel
Loes de Boer 8409 JC Ikesingel 20
0516-471263
ikesingel@home.nl
Manege
Geesje van der Veen 8409 JS De Manege 50
0516-471560
geesjevdheide@gmail.com
Poasen
Grietje Veenstra 8409 CL Poasen 17
0516-471430
gveenstratjeerdsma@hotmail.com
Sparjebird
Weinterp
Dries van der Hout 9241 HE Weinterp 58
0516-481114
driesenklaasje@12move.nl
Ouderen
Hennie Houwer 8409 JD Andryssingel 7
0516-471279
henniekatrinus@hetnet.nl
Werkgroep:
Jan Quarré 8409 JC Ikesingel 16
0516-471387
mjquarre@kpnplanet.nl
Lisette Bensink 9241 HL Tj. Harkeswei 40
Andrea Deinum 8409 JD Andryssingel 13
06-15584582
andreadeinum@kpnmail.nl
Loes de Boer 8409 JC Ikesingel 20
0516-471263
ikesingel@home.nl