Algemeen

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er in Hemrik een Dorpssteunpunt. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers uit het dorp en wordt vanuit Timpaan Welzijn professioneel ondersteunt. Het Dorpssteunpunt is er voor mensen met een zorgvraag maar organiseert ook gezellige bijeenkomsten. In het hele dorp zijn de zogenaamde “omtinkers” (omdenkers) actief. Ze zijn voor onze inwoners het eerste aanspreekpunt bij (hulp) vragen over bijvoorbeeld zorg en welzijn.


DOELSTELLING:

Plaatselijk Belang stelt zich ten doel om het woon-, leef- en werkklimaat binnen de dorpsgrenzen te bevorderen, voor zover dit in haar vermogen ligt.

Ideeën, plannen, klachten, enzovoort vanuit de bevolking van Hemrik beoordelen, zonodig voorzien van commentaar en onder de aandacht brengen van de desbetreffende instanties.

Ideeën, plannen, enzovoort van instanties beoordelen, zonodig voorzien van commentaar en onder de aandacht brengen van de bevolking.

De bevolking, waar mogelijk en wenselijk, inschakelen bij het beoordelen van ideeën, plannen enzovoort.

Op eigen initiatief ontwikkelen van plannen met medewerking van de bevolking.

 

HET BESTUUR:

Vergadert regelmatig

Houdt In het voor- en najaar een ledenvergadering

Onderhoudt contacten met verenigingen, instanties, bedrijven en andere PB’s.

Overlegt jaarlijks met het gemeentebedrijf en Burgemeester en Wethouders

 

Bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Binne Visser

Secretaris: Josien Jonker

Penningmeester: Pia Marra

Lid: Harry Berga

Lid: Jaap Russchen