Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang De Himrik

Plaatselijk Belang De Himrik stelt zich ten doel om het woon-, leef- en werkklimaat binnen haar dorpsgrenzen te behouden en bevorderen, Uiteraard voor zover dit binnen haar vermogen ligt.

Plaatselijk De Himrik verzamelt de ideeën, plannen, klachten, en allerlei andere algemene initiatieven vanuit de bevolking van Hemrik, en vormt een algemeen oordeel, zo nodig voorzien van commentaar en kan zodoende onder de aandacht worden gebracht van de desbetreffende/betrokken instanties. Zoals daar bijvoorbeeld gemeente Opsterland is

Ook op eigen initiatief ontwikkelt Plaatselijk Belang ‘projecten’ om de leefbaarheid binnen de dorpsomgeving te verbeteren. Veelal gebeurt dit met medewerking van de bevolking.

HET BESTUUR:

  • vergadert regelmatig (maandelijks)
  •  organiseert minimaal één keer per jaar een vergadering die voor iedereen toegankelijk is.
  • onderhoudt contacten met verenigingen, instanties, bedrijven en andere PB’s.
  • overlegt jaarlijks met het gemeentebedrijf en Burgemeester en Wethouders

Voorzitter: Tjisse Visser

Secretaris: Josien Jonker

Lid: Harke Hilboezen

Het contactadres is plaatselijkbelang@dehimrik.nl

Plaatselijk Belang is er voor iedere bewoner, we hebben dus geen leden. U kunt een vrijwillige bijdrage doneren op rekeningnummer: NL56 RABO 03309007 73 t.n.v. Plaatselijk Belang De Himrik.

https://www.facebook.com/Plaatselijk-Belang-De-Himrik-280470089500654/

Huishoudelijk reglement De Himrik

AVG en Plaatselijk Belang De Himrik

De Himrik Bord