Plaatselijk Belang – Algemeen

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er in Hemrik een Dorpssteunpunt. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers uit het dorp en wordt vanuit Timpaan Welzijn professioneel ondersteunt. Het Dorpssteunpunt is er voor mensen met een zorgvraag maar organiseert ook gezellige bijeenkomsten. In het hele dorp zijn de zogenaamde “omtinkers” (omdenkers) actief. Ze zijn voor onze inwoners het eerste aanspreekpunt bij (hulp) vragen over bijvoorbeeld zorg en welzijn.


DOELSTELLING:

Plaatselijk Belang stelt zich ten doel om het woon-, leef- en werkklimaat binnen de dorpsgrenzen te bevorderen, voor zover dit in haar vermogen ligt.

Ideeën, plannen, klachten, enzovoort vanuit de bevolking van Hemrik beoordelen, zo nodig voorzien van commentaar en onder de aandacht brengen van de desbetreffende instanties.

De bevolking, waar mogelijk en wenselijk, inschakelen bij het beoordelen van ideeën, plannen enzovoort.

Op eigen initiatief ontwikkelen van plannen met medewerking van de bevolking.

Vanuit de gemeente is er de mogelijkheid gebruik te maken van het Dorpsbudget. Jaarlijks ontvangt Plaatselijk Belang een bedrag waar vanuit dorp (door clubs en verenigingen) een aanvraag gedaan kan worden voor een financiële bijdrage voor projecten of activiteiten.

Voor de criteria en het aanvraagformulier klikt u hier.

HET BESTUUR:

Vergadert regelmatig

Houdt In het najaar een ledenvergadering

Onderhoudt contacten met verenigingen, instanties, bedrijven en andere PB’s.

Overlegt jaarlijks met het gemeentebedrijf en Burgemeester en Wethouders

https://www.facebook.com/Plaatselijk-Belang-De-Himrik-280470089500654/

Bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Tjisse Visser

Secretaris: Josien Jonker

Lid: Harke Hilboezen