Notulen

Verslag van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang De Himrik, gehouden op woensdag 20 november 2013 in de Bining te Hemrik.

Opening:

Om 20.00 uur opent voorzitter Binne Visser de vergadering en heet het aantal van 36 aanwezigen van harte welkom,
met een speciaal welkom voor de politieke partijen, gastsprekers Arnold Bosma (Gemeente Opsterland) en Theun Miedema (project N381).
Vergaderpunten zijn de financiën, bestuursverkiezing en de N381.
Afwezig met kennisgeving zijn: dorpsagent Henk Liemburg, Janneke Jonker (kascommissie) en de VVD.  

Ingekomen stukken:
Geen bijzonderheden.

Mededelingen:

 • Bezoek College van Burgemeester en Wethouders. Tijdens dit bezoek is wederom gesproken over de veiligheid van de kruispunten
  Binnenwei / Manege en Binnenwei / Manege / Ikesingel. De Gemeente werkt hieraan en is zoekende naar financiële mogelijkheden.
  Hoe en wanneer dit een vervolg krijgt is nog onduidelijk. Daarnaast is nog besproken of en hoe de gemeente kan ondersteunen
  bij de uitstraling van het dorp; hiervoor zijn geen mogelijkheden vanuit de gemeente.
  Eventueel zou er wel gebruik kunnen worden gemaakt van het dorpenbudget.
 • Kruispunt Sparjebird: Arnold Bosma geeft hierop een korte toelichting.
 • Sportveld: de financiën zijn rond, mede door een bijdrage van Stichting Begraafplaats van der Sluis.
  Het sportveld, met vloer van drainbeton en gecoat hekwerk, komt tegen de bosrand, achter de lichtmasten.
  Het sportveld is voor verschillende doeleinden geschikt en zal 15 x 30 meter groot zijn.
  Momenteel is het wachten op definitieve offertes. De planning is dat het veld in het voorjaar zal worden aangelegd.
 • Poastwei: er zijn veel organisaties betrokken bij de aanpassingen van de Poastwei aan de kant van Beetsterzwaag.
  Bij de ijsbaan / Himrikerpaed komt een vernauwing en ruimte om te parkeren, bij Heidehuizen komt een verhoging.
  De parkeerplaats halverwege (‘homoparkeerplaats’) komt te vervallen. De paddentrek is in het plan niet meegenomen.
  Vanuit de vergadering komt de tip om eens te kijken bij Katlijk hoe het hier geregeld is voor de padden.
  Ook worden er vragen gesteld hoe e.e.a. er komt uit te zien. De tekening wordt getoond.
 • Dorpenbudget: er hebben 3 dorpen deelgenomen aan de pilot; Wijnjewoude, Gorredijk en Luxwoude.
  Het budget bedraagt €2500 + €0,80 per inwoner en is zodoende bedoeld voor kleine aanvragen.
  Het kan een dilemma zijn welke aanvragen wel en welke niet worden toegekend.
  Het is nog niet definitief, maar zoals het nu lijkt gaat het wel door.
 • De Frije Wiken (gericht op recreatie in Zuidoost Friesland): de Wike fan de Frije Wiken afgelopen zomer is tegengevallen.
  Wij hebben de Frije Wiken de toezegging gedaan om de recreatieondernemers bijeen te roepen om te kijken hoe en wat er georganiseerd kan worden.
 • Komplan: er zaten nog enkele technische weeffoutjes (rondom Ikesingel) in het komplan. Het buitengebied ligt momenteel ter inzage.

 

Verslag voorjaarsvergadering dd. 10 april 2013:
Goedgekeurd. 

Financieel verslag:
Het financieel overzicht wordt door Pia Marra besproken.
Het overzicht omvat de financiële gegevens van plaatselijk belang, jeugd en de speeltuin.  

 

Verslag kascommissie:
Janneke Jonker (afwezig) en Siep Sinnema hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd.
De penningmeester wordt decharge verleend.

Nieuw lid kascommissie:
Aftredend Janneke Jonker, nieuw lid Klaas Faber.
Bestuursverkiezing:
Harry Berga is aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt in met de herbenoeming.

Pauze

N381 – eerste deel door Theun Miedema (Provinsje Fryslân)

 • Het tracé Drachten – grens Drenthe wordt 100 km; tot Donkerbroek dubbelbaans,
  vanaf Donkerbroek tot Drentse grens enkelbaans.
 • Op dit moment zijn al enkele werkzaamheden zichtbaar.
 • Het eerste deel van het contract omvat het traject van Drachten tot Oosterwolde Noord en start over enkele weken.
  Hierin zitten bijv. ook alle kruispunten van Weinterp. Dit zal worden uitgevoerd door MNO Vervat (Leek).
  Het tweede deel van het contract omvat het traject Oosterwolde Noord tot Drentse grens, waarvan de aanbesteding nu loopt.
  Contract 3 omvat het traject van Oosterwolde Noord tot Oosterwolde Zuid. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine contracten.
 • Bij Wijnjewoude zullen geen stoplichten meer zijn, maar een verdiepte onderdoorgang van de N381 komen (landschappelijke overweging).
  De Opperhaudmare blijft grotendeels bestaan. Vanaf Donkerbroek gaat de weg van 4 naar 2 baans.
 • De knik bij de Tjonger is een politieke keuze geweest. Er komt een nieuwe brug over de Tjonger, maar ook de oude blijft bestaan (parallelweg).
 • Het complete budget bedraagt €180 miljoen en de oplevering is naar verwachting eind 2015.

N381 en bijkomende zaken – tweede deel door Arnold Bosma (Gemeente Opsterland)

 • Vanaf 2014 zal de buurtbus vaker door Hemrik rijden
 • Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) is in 2010 vastgesteld. Verkeersveiligheid staat hierbij voorop.
 • Alle gemeentelijke wegen worden 60 km en verkeer van rechts heeft voorrang. Hierdoor neemt vooral de ernst van eventueel letsel af.
 • Provinsje voert uit, gemeente denkt mee.
 • Er komen verhoogde kruispunten op bijv. Weinterp, welke gekleurde vlakken van klinkers krijgen.
  Op de kruispunten zal expliciet aandacht zijn voor kwetsbare groepen.
 • Voor kruispunt Sparjebird geldt dat er ruimte genoeg zal zijn voor groot landbouwverkeer en dat hier ook expliciet aandacht
  is voor fietsers (fietspad blijft bestaan, maar komt wel aan op kruispunt).
  Dit kruispunt vorm een mooie markering waar je Hemrik binnenkomt en dit wordt hierdoor visueel ondersteunt.
  Op het plein is ook ruimte voor een kunstwerk; aan het dorp om hier iets mee te doen.
 • Alle kruispunten t/m Sparjebird zijn al aanbesteed en moeten ook in 2015 worden opgeleverd.
 • Tankstations Wijnjewoude blijven op huidige plek.

Rondvraag:

 • Dhr. J. Sieswerda: doet een oproep bij de aanwezigen om zich te melden als lid van het stembureau.
  De vergoeding bedraagt €70, 1e keer is 19 maart a.s. Graag melden bij de Gemeente.
 • Mevr. N. Blom: oproep aan vrijwilligers om mee te fietsen bij de intocht van Sinterklaas om de drumband te begeleiden; er zijn nog 3 mensen nodig.
 • Dhr. K. Faber: heeft enkele vragen over het pannaveld. Geeft daarnaast aan dat de tegels rondom de KOM borden
  en het plein bij het zwembad niet goed meer liggen. Dit melden we bij het Gemeentebedrijf.
 • Dhr. H. Geertsma: wat is situatie betreffende de twee kruispunten in het dorp.
  Dit valt niet onder het project N381, maar zullen we wel proberen erbij in te trekken.

 

Sluiting: om 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid.