Contactpersonen

Omtinkers Hemrik.
Andryssingel
Els Postema 8409 JD Andryssingel 11
0658938916
e.postema3@telfort.nl
Binnenwei 1 (Vanaf Lippenh. t/m kom dorp)
Jessie Knol 8409 JH Binnenwei 37
0516-471692
rudi.jessie@gmail.com
Binnenwei 2 (Vanaf kom dorp tot Sparjeburd)
Janke Wagenaar 8409 JL Binnenwei 54
0516-471515
durkenjanke@ziggo.nl
Bûtewei
Annelies Semplonius 8409 JN Bûtewei 53
0516-471284
semplonius.hemrik@kpnplanet.nl
Ds. De Boerwei
Vacant
Comp.feart 1 / Tj. Harkeswei 1 (Vanaf richting Lippenh. tot brug Berchleane)
Jenny Nijboer 8409 CM Tj. Harkeswei 45
0657177862
jennytabina@gmail.com
Comp. Feart 2 / Tj. Harkeswei 2 (Vanaf brug B’leane tot brug Betondyk)
Korrie de Jong 8409 CS Comp.feart 43
0516-471282
wdejong001@outlook.com
Comp.feart 3 / Tj. Harkeswei 3 (Vanaf brug Betondyk richting W’woude) Slûsleantsje/Evertswyk
Hinke Taekema 9241 HL Tj. Harkeswei 77
0516-471597
hinjan_2@hotmail.com
Engbert Pierswei
Gerda Fenstra 8409 JW Engbert Pierswei 7
0516-471587
johannafenstra@gmail.com
Welmoed Zwerver Engbert Pierswei 21 06 20079300 w.zwerver21@gmail.com
Honk + Sparjebird tot hoek
Mo Brak ’t Honk 9, 8409CJ Hemrik 0627074165
mobrak@outlook.com
Ikesingel
Loes de Boer 8409 JC Ikesingel 20
0516-471263
ikesingel@home.nl
Manege
Geesje van der Veen 8409 JS De Manege 50
0516-471560
appievanderveen@kpnplanet.nl
Poasen
Grietje Veenstra 8409 CL Poasen 17
0516-471430
gveenstratjeerdsma@hotmail.com
Sparjebird 1-21 + Weinterp 55-75 en 48-76
David Beute Sparjebird 3, 0650561736
xedrah@protonmail.com
Dorpsbelang:
Jantina Taekema Binnenwei 16 jantinataekema@icloud.com
Werkgroep:
Vacant
Lisette Bensink 9241 HL Tj. Harkeswei 40 0622104818
bensink.veenstra@outlook.com
Andrea Deinum 8409 JD Andryssingel 13
06-15584582
andreadeinum@kpnmail.nl
Loes de Boer 8409 JC Ikesingel 20
0516-471263
ikesingel@home.nl